กำหนดการ

กำหนดการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น "ชมรมใจใสใจสบาย"

วันแรก
14.00น                   เช็คอินเข้าที่พัก
16.00น                   ดื่มน้ำปานะ
18.30 - 21.00 น      สวดมนต์ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม

วันที่สอง
05.30 - 06.30น       สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
07.00น                    รับประทานอาหารเช้า
09.00 - 10.50น       ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม
11.00น                    รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.00น       ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม
16.00น                    ดื่มน้ำปานะ
18.30 - 21.00น       สวดมนต์ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม

วันที่สาม
05.30 - 06.00น       สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
06.00น                    ตักบาตร
07.00น                    รับประทานอาหารเช้า
09.00 - 10.30น       ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม
10.30น                    พิธีถวายผ้าไตร, ผ้าอาบน้ำฝน, เครื่องไทยธรรม, คิลานเภสัช
                                บูชาคณะสงฆ์
11.00น                    รับประทานอาหารกลางวัน
12.00น                    คืนกุญแจห้องพัก ที่ผู้ประสานงานชมรม
                               เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบอีกครั้งในวันปฏิบัติธรรม